تولید سالانه پروپیلن و رسیدن به ظرفیت 4 میلیون تن تا آخر برنامه ششم

تولید سالانه پروپیلن

اسماعیل قنبری در اشاره به اهمیت بالای تولید «پروپیلن» در داخل کشور بیان کرد: در گذشته فقط به توسعه یافتن زنجیره اتیلن توجه می شد، اما در حال حاضر توجه ما تا آخر برنامه ششم توسعه باید، رسیدن به تولید سالانه پروپیلن تا ظرفیت 4 میلیون تن و تکمیل کردن زنجیره «پروپیلن» باشد.

تولید سالانه پروپیلن