شیشه دو جداره

استفاده ازشیشه سه جداره و شیشه دو جداره،و شیشه سه جداره  سطح صدا را بین 20 الی 35 دسیبل كاهش می دهد.متوسط شدت سر و صدا در محیط های معمولی زندگی در شهرها در حدود 60 الی 70 دسیبل می باشد. از لحاظ علمی صدا با شدت 60 دسیبل به عنوان صدای مزاحم و با شدت 90 دسیبل مضر برای سیستم شنوایی و با شدت 120 دسیبل بالاتر از آستانه تحمل بوده كه خطرناك تلقی می گردد. استاندارد تاثیر نوع شیشه بر میزان کاهش صدا بر حسب دسیبل در ادامه ذکر شده است:

نوع شیشه فلوت 6 میلیمتر سکوریت 6 میلیمتر دوجداره 4-10-6 لمینت دوجداره با یک لمینت دوجداره با دو لمینت
میزان کاهش  db 22 22 34 36 41 43