پنجره جهت صرفه جویی در مصرف انرژی

پیام ساختمان – 13آبان 1396 – سال چهاردهم- شماره 322

صرفه جویی در مصرف انرژی در حال حاضر یکی از بزرگترین دغدغه های جوامع است

30درصد حرارت و یا خنکی هوا از طریق پنجره ئها به هدر می رود و معمولا از طریق رسانایی بودن ، تابش ، انتقال گرمایی و نبودن آب بند خوب باعث به هدر رفتن انرژی میشود .

اما با استفاده از پنجره هایی که به صرفه جویی در مصرف انرژی کمک می کنند می توان جلوی اتلاف انرژی را گرفت و برای اینکه بتوان در مصرف بهینه انرژی در ساختمان موفق بود باید شرایط آب و هوایی ، جهت نصب پنجره و اینکه چه پنجره های برای ساختمان مناسب است توجه کرد .

در اینجا در مورد بعضی از آیتمها به اختصار توضیح می دهیم

فاکتور u : این فاکتور میزان حرارتی را که از پنجره عبور می کند نشان می دهد و این درجه بندی به کل پنجره بستگی دارد( قاب ، مکانیزم ، شیشه و غیره ) اگر فقط تنها شیشه پنجره را در نظر بگیریم اندازه پایین فاکتور u  نشان دهنده این است که پنجره نصب شده از نظر انرژی کارآمد است اندازه 30درصد برای فاکتور u  بسیار خوب است .

ضریب کسب حرارت خورشیدی :این ضریب مربوط به مقدار حرارتی است که از درون پنجره عبور می کند و اگر بالاتر از 55درصد باشد ، پنجره می تواند هوای داخل خانه را در هوای سرد ، به خوبی کنترل کند و ضریب کمتر از 40درصد برای آب و هوای گرم مناسب است .

نسبت عبور دهی نور به گرما : نسبت عبور نور مرئی به کسب حرارت خورشیدی را نسبت عبور دهی نور به گرما می گویند . میزان بالای این نسبت یعنی اینکه پنجره میزان عبور نور را نسبت به حرارت موجود تنظیم می کند.

مطالبی که ذکر شد فقط چند نمونه از فاکتورهای مهم برای انتخاب پنجره است حال آنکه عوامل بیرونی کار آیی پنجره ها ، تنها به ویژگی پنجره ها محدود نمی شود بلکه در سایه قرارگرفتن پنجره ، نصب سایبان در بالای پنجره ، استفاده از گیاهان ساختمانی در تابستان و همچنین استفاده از پرده یا کرکره می تواند حرارت مورد نیاز ساختمان را حفظ کند .