نمایشگاه صنعت ساختمان در بند عباس

حضور گروه عایق کویر با مشارکت عاملیت استان هرمزگان آقای سالاری در نمایشگاه صنعت ساختمان بندر عباس

بازدید مدیران فروش منطقه ای شرکت ویستا بست و نوید تجارت آؤسام (کاله )  آقایان رافع و خرازی  و رازانی از غرفه عایق کویر بندرعباس

بازدید مدیران فروش منطقه ای شرکت ویستا بست و نوید تجارت آرسام ( کاله ) آقایان رافع و خرازی از غرفه عایق کویر – بندر عباس

بازدید مدیر فروش منطقه ای شرکت سیندژ آقای رازانی در روز دوم نمایشگاه بندر عباس از غرفه عایق کویر

بندرعباس