آزمایشگاه ویستابست

مواد اولیه و پروفیل تولید شده، در آزمایشگاه ویستابست مورد کنترل قرار می گیرد. کارشناسان آزمایشگاه ویستابست کامل ترین دوره های کنترل کیفیت و دیگر دوره های الزامی را گذرانده و آموزه های خود را در آزمایشات پیاده سازی می کنند. انواع آزمون هائی که بر روی مواد اولیه و محصول نهائی صورت می پذیرند، عبارتند از :
1. بررسی رنگ پروفیل
2. اندازه گیری ابعاد پروفیل
3. اندازه گیری جرم واحد طول
4. اندازه گیری دانسیته پروفیل
5. اندازه گیری رطوبت PVC
6. اندازه گیری رطوبت کربنات کلسیم
7. آزمون رفتار محصول پس از گرم شدن
8. آزمون مقاومت ضربه چارپی
9. آزمون ضربه در دمای پایین
10. آزمون برگشت حرارتی
11. آزمون گوشه جوش خورده
12. آزمون انحراف از خط راست
13. آزمون ریزش PVC
14. آزمون دانسیته ظاهری PVC
15. آزمون دمای نرمی ویکات
16. آزمون تعیین ثبات حرارتی محصول
17. آزمون تعیین اندازه ذرات PVC
18. آزمون تعیین میزان مواد فرار مواد اولیه