کدام نمادهای بورسی متوقف شده‌اند؟

آخرین آمار از نمادهای متوقف بورس تا ۲۶ اسفندماه حاکی از آن است که ۲۲ نماد در این فهرست قرار گرفته‌اند که به دلایل مختلفی از جمله تعلیق نماد معاملاتی، جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده درخصوص تغییر سرمایه، افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، بررسی بیشتر معاملات و برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (انتخاب اعضا) متوقف شده‌اند.

به گزارش ایسنا، از میان ۲۲ نماد، هشت نماد به دلیل تعلیق نماد معاملاتی متوقف شده‌اند که شامل کنتورسازی ایران (آکنتور)، دارویی لقمان (دلقما)، لبنیات پاک (غپاک)، دشت مرغاب (غدشت)، مارگارین (غمارگ)، پارس خزر (لخزر)، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) و بانک انصار (وانصار) می شود.

جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه باعث توقف نمادهای گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) و کشت و صنعت چین چین (غچین) شده است. سایپا (خساپا)، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر)، ایران خودرو (خودرو)، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) و بانک پارسیان (وپارس) به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده (درخصوص تغییر سرمایه) متوقف شده اند.

افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف باعث توقف نمادهای داروسازی جابرابن حیان (دجابر)، نیروکلر (شکلر)، کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ) و افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب باعث توقف نماد سبحان دارو (دسبحان) شده اند. همچنین نماد نوش مازندران (غنوش) به دلیل بررسی بیشتر معاملات متوقف شده است.

از این میان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده (انتخاب اعضا) باعث توقف نمادهای  بیمه ما (ما) و بیمه ملت (ملت) شده است.

منبع: ایسنا

کدام نمادهای بورسی متوقف شده‌اند؟