نوشته‌ها

تک آلومینیوم کویر
ahmadian-sorkhrood-99-1

پروژه پنجره دوجداره آلومینیومی آکپا آقای احمدیان سرخرود

پروژه: پنجره دوجداره آلومینیومی آکپا آقای احمدیان سرخرود کارفرما: آقای احمدیان محل اجرا: سرخرود، مازندران اجرا: عاملیت مازندران، آقای نبی‌بخش سال: 1399 پروفیل مصرفی: آلومینیوم آکپا یراق آلات: ترک
پنجره آلومینیومی کرمان عالم

پروژه پنجره آلومینیومی- کرمان- آقای مهندس عالم زاده

پروژه: پنجره آلومینیومی- کرمان- آقای مهندس عالم زاده کارفرما: آقای مهندس عالم زاده محل اجرا: کرمان نماینده: کرمان- آقای ابراهیمی سال: 1399 پروفیل مصرفی: آلومینیوم یراق آلات: GU شیشه: سفید ساده

نمونه کارها

تک آلومینیوم کویر
ahmadian-sorkhrood-99-1

پروژه پنجره دوجداره آلومینیومی آکپا آقای احمدیان سرخرود

پروژه: پنجره دوجداره آلومینیومی آکپا آقای احمدیان سرخرود کارفرما: آقای احمدیان محل اجرا: سرخرود، مازندران اجرا: عاملیت مازندران، آقای نبی‌بخش سال: 1399 پروفیل مصرفی: آلومینیوم آکپا یراق آلات: ترک
پنجره آلومینیومی کرمان عالم

پروژه پنجره آلومینیومی- کرمان- آقای مهندس عالم زاده

پروژه: پنجره آلومینیومی- کرمان- آقای مهندس عالم زاده کارفرما: آقای مهندس عالم زاده محل اجرا: کرمان نماینده: کرمان- آقای ابراهیمی سال: 1399 پروفیل مصرفی: آلومینیوم یراق آلات: GU شیشه: سفید ساده