نوشته‌ها

چرا پنجره دوجداره مهم است
شیشه جورجین بار
ونوس

بازدید از ونوس

/
جلسه ای  مورخ 18/07/96 در کارخانه ونوس شیشه با حضور شرکتهای عایق کویر ، اسراپویا شرق، هورامکو و چند شرکت دیگر برگزار گردید. در ابتدای جلسه پس از عرض خیر مقدم سرکار خانم نوروزی  به مدعوین ایشان کار در صنعت شیشه و دو جدراه کردن شیشه ها  اطلاعات جامعی در اختیار شرکت ها قراردادند و با توجه به اینکه همه خوب میداینم ونوس شیشه جزو برندهای مطرح است اطلاعاتی که ایشان در اختیار ما گذاشتن به علت گستردگی ما آن را به اختصار بری شما بیان میکنیم .
جاانداختن شیشه در فریم
glass

شیشه بزرگ

/
نصب شیشه بزرگ  همیشه برای کارفرما  دید خوب داشتن مسئله مهمی بود…