مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

مقایسه کلاس A و کلاس B پروفیل وکا

بررسی پروفیل وکا کلاس A و کلاس B بر اساس RAL

– تست فشردگی

– استحکام گوشه‌ها

– شبیه‌سازی وزن شیشه

و اما نتایج آزمایش…