استان خراسان

استان خراسان به مرکزیت مشهد در شمال شرقی ایران است. مساحت این استان 118.854 کیلومتر است و چهارمین استان بزرگ کشور است.

شهرهای استان خراسان، مشهد، توس، نیشابور، گناباد، سبزوار و…. شهرهای دیگر است. مشهد برای ایرانیان از ویژگی خاصی برخوردار است .

گروه عایق کویر در مشهد نماینده فعال دارد.