فربد تولیدکننده پروفیل UPVC

کارخانه

شـرکت کار تجـارت فربـد، کارخانـه خـود را در سـال 1386 تاسـیس کـرد. ایـن کارخانـه در زمینـی بـه مسـاحت دو هکتار و زیربنـای 75۰۰ مترمربـع، در شـهرک صنعتی اشـتهارد سـاخته شـد و در سـال 1390 بـه بهرهبـرداری رسـید. در ایـن مجموعـه تولیـدی، از ماشـین آلات و تجهیـزات برندهـای مطرحـی چون Krauss Maffei آلمـان، Greiner اتریـش و سـایر تامین کننـدگان اروپایـی اسـتفاده میشـود. ایـن تجهیـزات ظرفیـت تولیـد این مجموعـه را بـه 8 هـزار تـن در سـال رسـانده اند.

پروفیل فربد

خـط تولیـد

خـط تولیـد «فربـد» شـامل 47 سـطح مقطـع میباشـد کـه سـبد محصولـی ایـن شـرکت را تشـکیل دادهانـد. از ایـن تعـداد، 16 سـطح مقطـع بـه سـری پروفیلهای سـری 70 میلیمتـری 4 و 5 حفـره تعلق دارد و 20 سـطح مقطـع بـه سـری 60 میلیمتری 3 و 4 حفره و 9 سـطح مقطـع نیـز به سـری کشـویی تک ریـل و جفت ریـل اختصـاص یافته اسـت. تمامـی سـریها قابلیـت عرضه به صورت سـطح مقطع سـفید، رنگـی یـا لمینیـت را دارند. اسـتفاده از ماشـین آلات و تجهیـزات معتبـر اروپایی عاوه بـر افزایش کیفیـت محصـولات، تضمیـن کننـده یکنواختـی در تولیـد اسـت. این تجهیـزات باعـث شـدهاند تـا کیفیـت محصـولات «فربد» همـواره در سـطحی بالا قرار داشـته باشـد.

میکس

یک بخـش مهـم پیش فرآینـد تولیـد در صنعـت پروفیـل UPVC، مرحلـه Mixing اسـت. این مرحلـه در کارخانه پروفیل فربد، بـا اسـتفاده از ماشـین آلات شـرکت Plasmec ایتالیـا انجام میشـود. همچنین شـرکت Chemson فرمولاسـیونی ویژه بـا توجـه به شـرایط اقلیمـی خـاص ایـران تهیه کـرده که مـورد اسـتفاده شـرکت فربد قـرار میگیـرد. شـرکت فربد در ایـن فرآینـد از افزودنی هـای معتبـر اروپایـی اسـتفاده میکنـد و خـود را بـه عدم اسـتفاده از محصـولات بازیافتی متعهـد میدانـد.

انبار قالب

بـرای بـالا بـردن کیفیـت و داشـتن محصـولات متنوع، بایـد توجـه ویـژهای بـه برنامه ریـزی، نگهـداری و تعمیـرات ابـزار داشـت. شـرکت فربـد بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف، از 47 مقطـع قالـب از شـرکت Greiner اتریـش در سـریهای 70 چهـار و پنـج حفـره،60 سـه و چهـار حفـره و کشـویی تکریـل و جفت ریـل اسـتفاده میکنـد. همچنیـن ایـن شـرکت از دسـتگاه Ultrasonic بـرای شستوشـوی قالـب بهـره میبـرد.

رنگ و لمینیت

شـرکت کار تجـارت فربـد در راسـتای پاسـخ بـه نیـاز مشـتریان خـود و بـا اسـتفاده از بهتریـن تجهیـزات شـرکت FOX اتریـش و روکشهـای شـرکت Renolit، قابلیـت روکـش کـردن کلیه محصـولات خـود را فراهـم کرده اسـت. روکش لیمنیـت میتواند در نمـای داخل و بیـرون و یا هـر دو طـرف پروفیـل قهوه ای یا سـفید انجـام شـود. همچنین در روکـش کـردن پروفیلها از فرآینـد چسـب گـرم اسـتفاده میشـود کـه عمـر روکش نصـب شـده را بـالا میبرد.