نوشته‌ها

مسکن مهر هسا

بعد از هفت سال انتظار؛ وعده جدید افتتاح “هسا”ی پرند به متقاضیان

/
انتظار متقاضیان پروژه پرماجرای "هسا"ی شهر جدید پرند در حالی هفت ساله…