پنجره UPVC – سمنان- آقای صابریان

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای صابریان
  • نماینده :آقای عبدوس
  • محل اجرا: سمنان
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: سیندژ
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر