پنجره UPVC – خرم آباد – آقای شاه نظری

  • پروژه: پنجره UPVC
  • نماینده: آقای صادقی – نمایندگی لرستان
  • کارفرما:  آقای شاه نظری
  • محل اجرا: خرم آباد
  • سال: 1393
  • پروفیل مصرفی: سیندژ
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر