پنجره UPVC – زاهدان- آقای گمشادزهی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای گمشادزهی
  • نماینده :آقای چترآذر
  • محل اجرا: زاهدان
  • سال: 1397
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر