پنجره UPVC – تنکابن – آقای اسدزاده

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای اسدزاده
  • محل اجرا: تنکابن نشتارود
  • سال: 1397
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر