• جعفرنیا

پنجره UPVC – رشت – آقای جعفرنیا

  • پروژه: پنجره UPVC
  • کارفرما: آقای جعفرنیا
  • نماینده :گیلان- آقای پارسافر
  • محل اجرا: رشت
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: ویستابست
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سفید ساده
  • توضیحات : گنجره ها به صورت هندسی است

سایر پروژه های عایق کویر