پنجره UPVC – بروجرد – آقای جوادی

  • پروژه: پنجره UPVC
  • نماینده: آقای صادقی – نمایندگی لرستان
  • کارفرما:  آقای مهندس جوادی
  • محل اجرا: بروجرد
  • سال: 1395
  • پروفیل مصرفی: سیندژ
  • یراق آلات: کاله
  • شیشه: سیلور

سایر پروژه های عایق کویر