پنجره آلومینیم – شهرستان تفت – آقای انارستان پدربزرگ

  • پروژه: پنجره آلومینیم
  • کارفرما: آقای انارستان پدربزرگ
  • محل اجرا: شهرستان تفت
  • سال: 1396
  • پروفیل مصرفی: آکپا
  • یراق آلات: روتو
  • شیشه: سفید ساده

سایر پروژه های عایق کویر