تست شیشه از لحاظ موج و هاله

قبل از اندازه گیری ، شیشه باید دارای قابلیت چرخش حول محور عمودی بوده و جهت کشش تولید شیشه در جهت عمود باشد، آنگاه زاویه های دید بحرانی مناسب که به وسیله شیشه و پرده تشکیل شده مشخص شوند .

فرد مشاهده کننده در یک فاصله 9 متری از مرکز صفحه روی یک خط که از محور چرخش عبور می کند قرار میگیرد. سپس شیشه مورد آزمایش از یک زاویه 90درجه چرخش داده شده تا به زاویه ای برسد که دیگر هیچ گونه واپیچش خطوط پرده مشاهده نشود. زاویه ای که در آن رویداد رخ می دهد را یادداشت کنید .

برای انجام این آزمون ، چهار آزمونه از یک نمونه شیشه با درازای بین 300میلیمتر تا500میلیمتر و پهنای 3210میلیمتر به صورت زیر تهیه کنید نمونه را از پهنا به چهار بخش تقسیم کنید . با این کار پهنای آزمونه های ایجاد شده تقریبا 800میلیمتر خواهدشد .

نقص نقطه ای شامل یک هسته واغلب همراه با یک هاله است . تعریف طبقه بندی نقص های نقطه ای از طریق ماکسیمم بعد (قطریا درازا)ی نقص نقطه ای و اندازه گیری آن مطابق با روش تعریف شده است . شکل الف

شیشه