سطح مقطع پروفیل آلومینیوم ترمال بریک

سری  TH75L آکپا

پروفیل فریم

پروفیل فریم آلومینیوم ترمال بریک آکپا

کد 10100-10101

سری TH75L

پروفیل لنگه جدید

پروفیل لنگه جدید آلومینیوم ترمال بریک آکپا

کد 20765-20766

سری TH75L

پروفیل سپری

پروفیل سپری آلومینیوم ترمال بریک آکپا

کد 10104-10101

سری TH75L

زهوار جهت ورق دوجداره

پروفیل زهوار جهت ورق دوجداره آلومینیوم ترمال بریک آکپا

کد 10317

سری TH75L