یراق هاتو
غلامحسین شافعی

دولت دوازدهم تعریف جدیدی از بخش خصوصی ارائه دهد

رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: در دولت دوازدهم باید تعریف ج…